Desglosament Despeses Corrents

F.1.1.4 Desglossament de Despeses Corrents

Capitol 1 – Despeses de personal

Capitol 2 – Despeses en béns corrents i serveis

Capitol 3 – Despeses Financeres

Capitol 4 – Transferències corrents

Capitol 5 – Fons de Contingència i altres

Total Despeses Corrents

Font dels documents: Portal  d’informació  Pressupuestaria del Ministeri d’Hissenda