Desglosament Ingressos Corrents

F.1.1.2 Desglossament d’Ingressos Corrents

Capitol 1 – Impostos Directes

Capitol 2 – Impostos Indirectes

Capitol 3 – Taxes i altres ingressos

Capitol 4 – Transferències corrents

Capitol 5 – Fons Ingressos Patrimonials

Total Ingressos Corrents

Font dels documents: Portal  d’informació  Pressupuestaria del Ministeri d’Hissenda