Efectivitat-Transparència

L'efectivitat d'exercir el dret a la transparència

En el ple que es va celebrar el 16/05/2019, un dels regidors de l’oposició, va fer un prec en relació als enregistraments d’àudio que es fan durant l’acte. Manifestava, que aquests àudios efectivament es lliuraven als regidors de l’oposició, però els veïns no tenien accés a ells, ja que l’últim àudio que es va penjar a la pagina de transparència de l’Ajuntament va ser el del mes de març de 2018. En definitiva presentava la queixa que els veïns no podien accedir als àudios i per tant creia que era un incompliment per part de l’alcalde.

Àudio de la sessió plenària on es pot escoltar com es desenvolupa aquest assumpte, ja que les actes solen ser resumides i no contenen la literalitat que s’expressa en els plens. Comença en el minut: 1:25 en endavant.

Acta del Ple 16-05-2019

Observant que la resposta de l’alcalde es diluïa sense concretar res al prec del regidor de l’oposició, un membre del nostre equip com a ciutadà i amb el dret d’exercir l’accés a la informació pública, va presentar en data 27/05/2019 una sol·licitud de transparència davant l’ajuntament en la que és  formulava en la part expositiva:

” … El fet de no permetre la publicació dels vídeos, o la decisió de no publicar-los, impedeix a les veïnes i veïns del nostre  poble el dret de rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió i per tant crec que és una sana i lloable acció facilitar i fomentar la participació ciutadana en la vida política del nostre municipi i no impedir-la, esperant que així ho entengui vostè i el seu equip de govern. En el cas que vostè s’oposi al sol·licitat, li trasllado la meva petició informant de la intenció de gravar tots els vídeos en els plens ordinaris i extraordinaris que es celebrin en aquest Ajuntament, amb l’objectiu de difondre el que passi en aquestes sessions plenàries, a favor al dret d’informació de les veïnes i veïns de Banyeres del Penedès. Sobre aquest respecte l’informo que hi ha sentències judicials que emparen el dret ciutadà a gravar en els plens, a més del suport del Defensor del Poble, Tribunal Suprem, etc i per tant no poden ser impedits, ja que no s’incorre en cap fet delictiu o prohibit, sinó al contrari com es dedueixen de les sentències. Creiem que aquest dret de difusió de la informació és sa per al nostre municipi.”

En resposta a la sol·licitud de transparència,  un mes després,  respon l’ajuntament mitjançant un ofici en data 28/06/2019, en què conclou:

“Tanmateix, us informo que durant aquesta setmana s’estan publicant al Portal de transparència els àudios de les actes de les sessions plenàries hagudes des de l’any 2018 fins a l’actualitat, de manera que els ciutadans podran accedir al contingut de les mateixes tant en format paper (que ja hi era) com en format àudio. La ruta d’accés al Portal és: Institucional/Funcionament dels òrgans de govern/1.5.1. Ple.”

En aquest punt, cal dir que havent exercit el dret d’accés a la informació publica i  transparència des de la ciutadania va tenir mes efectivitat que el prec que va sol·licitar el regidor de l’oposició.

Pel que fa a la petició que se li feia a l’alcalde sobre la asistiencia als plens i gravar com a  ciutadà respon:

Mentrestant no es disposi de regulació reglamentària (aquest Ajuntament no té aprovat el ROM), l’Alcalde és president del Ple i en aquesta facultat ha d’ordenar el desenvolupament de la sessió i les seves incidències. Dins d’aquesta facultat de l’Alcaldia, està la d’autoritzar o denegar, prèvia sol·licitud, la gravació de les sessions plenàries. En aquest sentit es vam manifestar el Ple en acord de data 4 d’abril de 2017, en el punt de l’ordre del dia “Anul·lació del protocol de transcripció de les actes del Ple”, de manera que tota aquella persona que vulgui gravar la sessió plenària ho haurà de sol·licitar prèviament a l’Ajuntament, la qual cosa s’ha d’incloure al futur redactat del ROM. (Reglament Orgànic Municipal). 

En el ple de data 04/04/2017 que indica el propi alcalde com a resposta a la petició que se li fa, de gravar els plens, mitjançant  la solicitud de transparència, precisament, es tracta el tema on es qüestiona el “perquè l’alcalde i com a membre d’un grup polític, havia monopolitzat els enregistraments de vídeo de les sessions plenàries i les publicava a les xarxes socials, podent ser objecte de manipulació”.

Regidor de l’oposició: “Tanmateix des de l’inici del mandat actual, hem pogut ser testimonis de que un partit polític que es troba actualment al govern, ha monopolitzat les gravacions en vídeo de les sessions del Ple, preocupant-se molt de que apareguin publicades a les xarxes socials amb el logotip del seu partit abans de que es puguin publicar al web municipal. Un fet que entenem prou reprovable, i que diu ben poc en favor de la voluntat de servei d’aquesta formació que prioritza la imatge de partit abans de la imatge del poble. Atesa la no oficialitat d’aquesta gravació en vídeo i la possibilitat de que pugui ser manipulada, per no gaudir de les garanties d’autenticitat que un acte de la rellevància dels Plens Municipals requereix, i amb el greuge que això podria suposar de cara a la informació facilitada a la població.”

Alcalde: Es molt lamentable escoltar que les gravacions estan manipulades. Això és millor deixar-ho en mans dels advocats i presentar una denuncia de difamació. A principis d’aquesta legislatura es va comentar en un Ple la possibilitat de gravar amb vídeo el PLE i poder penjar-ho a les xarxes socials. Tot el Plenari, BNY;CIU; PSC ;IVC, va acceptar aquest acord. Aquest vídeo el venia a gravar una persona gratuïtament que després editava durant més de 12 hores per exactament evitar totes aquestes acusacions. Aquesta persona si que és cert que es del partit del BNY, però un cop editat el vídeo el passava a l’Ajuntament, cedint gratuïtament aquest vídeo perquè l’Ajuntament pogués fer ús i poder transcriure les actes.

Podeu accedir als àudios i acta de la sessió plenària del 04/04/2017 minut 14:40 fent clic en la fletxa.

Resumint, arribem a la conclusio que si ets alcalde, qualsevol membre del teu grup polític pot gravar en vídeo les sessions plenàries, si ets ciutadà, com no s’ha redactat el ROM, atorgant-se facultats que no li corresponen, no pots gravar cap sessió plenaria.

Ens fem la següent reflexió, si no existeix el ROM, (Reglament Orgànic Municipal), si gravar les sessions plenàries per la ciutadania ha estat reconegut en sentència pel Tribunal Supremquina mena de facultats creu que té l’alcalde de Banyeres del Penedès, sentint-se per sobre de la jurisprudència que estableix el Tribunal Suprem, per afirmar que pot autoritzar o denegar la gravació de les sessions plenàries?

Extractes de la sentencia STS 3611/2015«Desde las Sentencias del TC 6/19811981/6 (sic) y12 /1982, hasta las SSTC 104/1986y159/1986, viene sosteniendo dicho Tribunal que “las libertades del artículo 20 (STC no son sólo derechos fundamentales de cada ciudadano, sino que significan el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado democrático”(STC 12/1982).

V.- Finalmente, declaró la nulidad de pleno derecho de la prohibición de grabaciones establecida en el controvertido artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal , por violar los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 20 de la Constitución en las letras a) y d) de su apartado 1 y en su apartado 2. Y lo hizo efectuando estas valoraciones o consideraciones sobre la discrecionalidad que el segundo párrafo de ese artículo 107 otorga al Alcalde en orden a la autorización de la grabación de las sesiones.

Queda molt clar que en resposta a la nostra petició de gravar els plens, el nostre alcalde s’auto atorga discrecionalitat per permetre-ho o denegar-lo, i volem pensar que no té coneixement sobre l’assumpte. pero per molt que inclogui en el futur redactat del ROM, qualsevol article que impedeixi la gravació dels plens a qualsevol ciutadà, será nul de ple dret i per tant qualsevol ciutadà està emparat per l’article 20 de la Constitució, i  pot exercir el seu dret de gravar els plens, quan vulgui, sempre amb el degut respecte.

El fet important a banda de les restriccions que és pretenen interposar,  agraïm l’esforç d’un membre del nostre equip, que ha aconsguit que avui, la ciutadania del nostre municipi pot disposar dels àudios de les sessions plenàries, tant al portal de transparència de l’ajuntament de Banyeres del Penedès, com en la nostra pàgina.

Defensem la transparència