Els béns dels polítics

El registre d'interessos dels polítics de Banyeres

A l’inici de la legislatura, els càrrecs electes tenen l’obligació de presentar el que s’anomena “Registre d’Interessos”. Basicament són els béns de la seves propietats, sous, diners en bancs, etc.

Quan vam consultar la pàgina de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, al portal de transparència no apareixia publicat aquest registre.

En data 29 de març de 2019, vam presentar per registre d’entrada electrònic, una sol·licitud d’accés a la informació pública en què sol·licitàvem literalment

“Sol·licito accés a la informació pública relativa a la declaració de béns i rendes actuals de l’alcalde de la corporació, i a les despeses d’alcaldia. Demano també que aquesta informació es posi a disposició de la ciutadania a través del portal de transparència, publicant-ho al web institucional. “

Registre d’interessos Consell Comarcal Amadeu Benach i Miquel com a Conseller.

Vam haver d’esperar dos mesos i mig perquè finalment l’alcalde publiqués el registre d’interesos. El document està signat electrònicament pel secretari-interventor i Amadeu Benach i Miquel, alcalde de Banyeres del Penedès.

Quan ens disposem a analitzar el nou document publicat per l’alcalde, ens adonem comparant amb el registre d’interessos que vam recollir del Consell Comarcal del Baix Penedès, que havia desaparegut un préstec hipotecari, que declarava el Sr. Amadeu Benach, per un import concedit de 160.000 €, l’any 2009, i amb un valor pendent de 102.000 €.

El día 26/06/2019, com no pot ser d’altra manera, ens vam posar en contacte amb l’Oficina Antifrau i Síndic de Greujes posant en coneixement aquests fets i altres.

Es pot veure en el següent document, la fila on posa A.B.M, que correspon al Sr. Amadeu Benach i Miquel i la columna on indica Deutes i Obligacions (Quantia,%), és on hauria d’aparèixer el préstec hipotecari, es veu en blanc.

L’Oficina Antifrau, ens va informar, que precisament havia enviat a 947 ajuntaments de Catalunya, un document amb recomanacions preventives a les persones respresentants locals i als òrgans de control intern (secretaris, interventors), per a les sessions constitutives i organitzatives de les noves corporacions locals .
Indicant-el deure de les administracions de:

Aprovar models de declaració i articular el procediment o tràmit a seguir davant l’incompliment del deure de presentació, d’actualització, de presentació inadequada o manca de veracitat de les dades aportades, així com conseqüències i responsabilitats

Han de ser completes i referir-se a la totalitat de béns i interessos que puguin tenir les persones obligades

• Modificar les declaracions quan canviïn les circumstàncies de fet respecte de la declaració inicial i realitzar la declaració final al moment del cessament.

En aquest punt, coneixent les accions que podiem dur a terme, vam optar per comunicar el día 7 de Juliol de 2019, amb l’alcalde en persona, per informar-li de que haviem comunicat a l’Oficina Antifrau, per aquest fet i al Síndic de Greuges, pel mateix fet i altres pendents de resoldre,  amb la intenció que rectifiqués.

Al cap de 30 minuts aproximadament, l’alcalde ens va fer una trucada demanant disculpes, concretament a les 16:13, amb una durada de 24 minuts i 35 segons. Nosaltres vam acceptar les disculpes, però condicionades al fet,  que aquestes disculpes havien de ser publiques i mitjançant decret. Així es va acordar.

Tres dies després, l’alcalde publica el resum de declaracions de béns patrimonials, del mandat 2019-2023. Cal dir que el format del document i les dades que veiem i que publica, va ser aprovat per un decret de l’alcalde.

Es pot veure a la fila un les sigles A.B.M, que corresponen al Sr. Amadeu benach i Miquel, i en deutes i obligacions (Quantia%), que torna a apareixer una hipoteca al 50% de més de 55.000 €.

A data d’aquesta publicació, continuem esperant compleixi amb la disculpa pública mitjançant decret d’alcaldia i faci publiques les despeses d’alcaldia

Defensem la transparència