Publicitat Activa

Publicitat Activa

En data de 29 d’agost 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar els següents expedients de contractació:

  • 147/2019 “Servei d’el·laboració i presentació telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de la informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, desenvolupada a l’Ordre HAP / 2105/2012 i HAP / 2082/2014, i altres serveis de soport a l’àrea econòmica de la Corporació “
  • 928/2019 “Servei de reparació, conservació i manteniment integral de les Instal·lacions semafòriques del municipi de Banyeres del Penedès”.
  • 437/2019 “Servei d’assessorament i gestió  laboral per a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i pel seu organisme autònom
    Fundació Josep Cañas.”

Aquestes licitacions van ser publicades per l’Ajuntament en data 06/09/2019 i 03/09/2019, al Portal de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.  L’equip de Banyeres Digital ha estat buscant tant a la pàgina web de l’Ajuntament de Banyeres com al seu portal de transparència i volem compartir amb vosaltres els resultats.

Al portal de transparència del l’Ajuntament on sembla ser que es publiquen les licitacions, hem pogut trobar en el següent directori: “Contractació / 6.3. CONTRACTES_CONTRATOS / 6.3.2. CONTRACTES_CONTRATOS / Licitacions”, on només apareix “Contracte d’obres per la Substitució de l’Enllumenat público del Priorat de Banyeres per tecnologia LED de major eficiència (2). “

Hem continuat buscant al web municipal a l’apartat “DESTAQUEM” de la página web principal del consistori,  trobant que es fa referència a “Oferta pública d’places d’AUXILIAR ADMINISTRATIU amb caràcter temporal”. Res de les noves licitacions. “

No sentint-nos satisfets, tornem a cercar i l’únic que hem trobat en el menú, apartat “Perfil del contractant”, és un enllaç cap a la pàgina de Contractació Pública de la Generalitat  de Catalunya, on òbviament consten les licitacions presentades, ja que es el lloc on l’Ajuntament les ha de presentar obligatoriament. L’anunci de licitació sent un Procediment Obert Simplificat, només s’ha de publicar en el perfil del contractant, descartant, per tant, la publicació en butlletins oficials i garantint així la immediatesa en la publicació de la licitació a través d’aquesta via.

  • El Principi de Publicitat i Transparència suposa que els poders públics han de donar la màxima divulgació a tota mena d’actes i comunicacions en matèria de Contractació Pública,de manera que es garanteixi la correcta recepció per part dels candidats i de la ciutadania en general.
  • La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el Capitol II art.5.4 estableix:  “La informació subjecta a les obligacions de transparència serà publicada en les corresponents seus electròniques o pàgines web i d’una manera clara, estructurada i comprensible per als interessats i, preferiblement, en formats reutilitzables. S’establiran els mecanismes adequats per facilitar la accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació publicada així com la seva identificació i localització.

Atès que les dates límit de presentació d’ofertes, comprenen un període molt curt de temps,  en ser modalitat  (POS), considerem que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès no està donant suficient publicitat activa a la noves licitacions, ja que no figuren en el apartat “DESTAQUEM” de la web municipal ni al portal de transparència, en els apartats licitacions o contractes menors,  a data de la present publicació, no obstant si que s’accedeix des de l’area de la web del Ajuntament ” Perfil del contractant”.

Cal dir que en la modalitat de Procediment Obert Simplificat, es dóna satisfacció a la necessitat de simplificar els tràmits en la contractació pública, imposant una menor burocràcia i càrregues administratives als licitadors, i convertint-se, a més, en una eina de lluita contra la corrupció a favor de la major transparència que suposarà el recurs a aquest tipus de procediment, obert, enfront del model anterior centrat en contractes menors i procediment negociat per raó de la quantia.

Esperem en breu que l’Ajuntament tingui en consideració aquest assumpte i faci us de la publicitat activa, publicant  al portal de transparència les licitacions, abans de que s’acabi el termini de presentació d’ofertes, a l’efecte de donar millor publicitat i concurrència.

Si voleu estar al cas de noves licitacions que publiqui l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en la modalitat de Procediment Obert Simplificat, o Procediment Obert Simplificat Sumari, o altres les trobareu publicades sempre, en el enllaç que proporciona l’Ajuntament Perfil de contractant.”   

Accedir.